Umu logo Umeň universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen f÷r datavetenskapUTBILDNINGSPROGRAMMET I TEKNISK DATAVETENSKAP

Study Programme in Computing Science and Engineering
180 poäng


Målet med detta program är en civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap. Det innebär att du får en både bred och djup kompetens för att arbeta med utformning, konstruktion, underhåll och utvärdering av datorsystem och programsystem. Utbildningen är i första hand inriktad på arbete med programvara av olika slag, men ger dig också goda kunskaper inom mer maskinnära områden.

Utbildningen är inte inriktad på specifika datorsystem, som snabbt blir föråldrade, utan ger dig förmåga att inhämta nya kunskaper inom det datavetenskapliga området, och tillämpa dessa för teknisk utveckling och förnyelse.

Även om de tekniska aspekterna av konstruktionsarbetet dominerar utbildningen, så har frågor om användarvänlighet och samhällsaspekter en viktig plats. Som tekniker måste du kunna utforma system som tar hänsyn till människans behov och förutsättningar, och se och ta ansvar för de samhälleliga konsekvenserna av de system du konstruerar.

Under utbildningens senare del kan du profilera dig mot kognitionsvetenskap, parallella beräkningar, programvaruteknik eller teknisk-vetenskapliga beräkningar. En termins examensarbete avslutar programmet. För att få ut examen måste du också ha genomfört 16 veckors praktik.

Den grundläggande högskoleutbildningen ska ge den studerande kunskaper och färdigheter, förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla den studerandes förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå.

1. Utbildningens mål

1.1 Allmänna mål för civilingenjörsexamen

För att erhålla civilingenjörsexamen skall studenten

* ha tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga grunderna för det valda teknikområdet,

* ha förvärvat kunskaper om och färdigheter i att utforma produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov och till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och ekonomi,

* ha förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års yrkesverksamhet inom sitt område, självständigt kunna svara för utveckling eller utnyttjande av ny teknik på internationellt konkurrenskraftig nivå.

1.2 Mål för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap

Utbildningsprogrammet leder till civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap.

En civilingenjör i teknisk datavetenskap utbildas för att utgående från datavetenskapliga teorier och metoder utforma, konstruera, analysera, underhålla och utvärdera program och system av program samt att konfigurera, analysera, underhålla och utvärdera kompletta datorsystem, bestående av programvara och maskinvara, självständiga eller integrerade i datoriserade system.

För att erhålla civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap skall den studerande

* ha tillägnat sig en kunskapsbas av matematik och naturvetenskap,

* ha uppnått förtrogenhet med grundläggande datavetenskapliga teorier och metoder,

* ha förvärvat goda kunskaper i utformning, konstruktion, underhåll och utvärdering av program- och datorsystem.

Den studerande ska dessutom ha valt en av nedanstående profileringar och därigenom förvärvat

Kognitionsvetenskap:
fördjupade kunskaper om gränsområdet mellan kognition och beräkning, med inriktning dels mot beräkningsteknik som simulerar eller inspireras av kognitiva eller organiska processer, dels mot interaktion mellan människor och datorsystem.

Parallella beräkningar:
fördjupade kunskaper om och erfarenhet av parallella tekniker och metoder för att lösa olika typer av beräkningsproblem på högpresterande, parallella datorarkitekturer.

Programvaruteknik
fördjupade kunskaper om och erfarenhet av metoder och tekniker för utformning, konstruktion, analys, underhåll och utvärdering av stora programsystem.

Teknisk-vetenskapliga beräkningar
fördjupade kunskaper om och färdigheter i tillämpning av matematiska teorier och numeriska metoder för lösning av beräkningsproblem inom företrädesvis teknik- och naturvetenskap.

Vidare skall den studerande ha förvärvat grundläggande ingenjörsfärdigheter med speciell betoning på teknisk datavetenskap vilket innefattar

* förmåga att med datavetenskaplig metodik identifiera, formulera och lösa problem,

* förmåga att snabbt inhämta nya datavetenskapliga kunskaper och tillämpa dessa för teknisk utveckling och förnyelse,

* förmåga att planera och genomföra utveckling och idrifttagande av program- och datorsystem så att de motsvarar givna specifikationer,

* förmåga att utreda och formulera användarkraven på program- och datorsystem och därvid beakta sociala, ekonomiska och kulturella synpunkter och värderingar för att kunna utforma lösningar som tar till vara och motsvarar användarnas förutsättningar och behov.

Vidare skall den studerande också ha förvärvat kunnande och färdigheter för att fungera i ett samhälleligt och ett organisatoriskt sammanhang, vilket innefattar

* träning i både självständigt arbete och lagarbete,

* färdighet i att redovisa kunskaper, planer och uppnådda resultat i tal och skrift såväl på svenska som på engelska,

* insikter i informationsteknologins växelverkan med samhälle, individ och miljö,

* förmåga att kunna sätta sig in i alternativa perspektiv, värderingssystem och uttryckssätt, som grund för att kunna samverka och kommunicera med lekmän om datorsystem och deras konsekvenser.

2. Behörighetskrav

Gamla gymnasiet/ kom vux

Förutom allmän behörighet krävs gymnasiekunskaper eller motsvarande med lägst betyget 3 i:

Matematik 3 åk N/T (etapp 4)

Fysik 3 åk N/T (etapp 4)

Kemi 3 åk N, 2 åk T eller 1 åk TeKe (etapp 3)

Nya gymnasiet

Förutom allmän behörighet krävs gymnasiekunskaper eller motsvarande med lägst betyget 3 alternativt godkänt betyg i kurserna:

Matematik E (300p)

Fysik A (220p)

Kemi A (140p)

Svenska A (200p)

Engelska B (150p)

3. Innehåll och uppläggning

Kursutbudet inom programmet kan delas upp i nedan angivna ämnesområden / ämnesgrupper.

1) Datavetenskap

2) Matematikämnen

3) Fysikämnen

4) Elektronik och datorteknik

5) Grundläggande ingenjörskurser

6) Examensarbete

3.1 Obligatoriska kurser

Följande kurser inom de ovan nämnda områdena är obligatoriska för de studenter som följer programmet, och får tillgodoräknas i en civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap. De fullständiga kraven för examen återfinns i motsvarande examensbeskrivning.

Datavetenskap
TDBA28 Programmeringsmetodik, 8 poäng
TDBA36 Datastrukturer och algoritmer, 5 poäng
TDBB40 Systemprogrammering, 5poäng
TDBA44 Teknisk-vetenskapliga beräkningar 1
TDBB34 Programspråksteori, 5 poäng
TDBB11 Människa-dator interaktion, 5 poäng
TDBB12 Programvarukonstruktion, 5 poäng
TDBC06 Datorarkitektur, 5 poäng

Matematikämnen
MATA58 Diskret matematik, 6 poäng
MATA53 Analys I, 5 poäng
MATA54 Analys II, 5 poäng
TDBB08 Logik med tillämpningar, 5poäng
MATA81 Linjär algebra, 5 poäng
MSTA06 Tillämpad sannolikhets- och inferensteori, 5 poäng

Fysikämnen
FYSA63 Mekanik och experimentell metodik, 6p
TFEA03 Analog kretsteknik, 5 poäng

Elektronik och datorteknik
TFEA05 Digitalteknik I, 5 poäng
TFEA15 Datorteknik I, 5 poäng

Grundläggande ingenjörskurser
TMHA43 Miljökunskap, 5 poäng
TDBC15 Datorn i samhället, 5 poäng
VETA05 Vetenskapsteori, 4p
TDBA46 Informationsteknologisk orientering, 1p

3.2 Valbara kurser

Nedan uppräknade kurser inom respektive ämnesområde ingår i utbildningsprogrammet i teknisk datavetenskap. Inom varje område kan dessutom ytterligare kurser som tillhör andra utbildningsprogram få räknas i en civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap.

För de flesta av nedanstående kurser finns förkunskapskrav som måste uppfyllas för att få läsa kursen, och som styr i vilken ordning vissa kurser kan läsas. Kurser vars innehåll helt eller delvis överlappar varann får inte räknas fullt ut i examen.

Det kan förekomma variationer i kursutbudet för varje enskilt läsår, till exempel ges vissa kurser bara vartannat år. Information om vilka kurser som ges och får tillgodoräknas sprids i årligt utkommande informationsmaterial, främst studiehandboken för teknisk datavetenskap och universitetets kurskatalog.

Datavetenskap
TDBB09 Objektorienterad programmering för ingenjörer, 5 poäng
TDBB14 Teknisk-vetenskapliga beräkn. 2, 5p
TDBC03 Numerisk linjär algebra II, 5 poäng
TDBC04 Numerisk behandling av diff.ekv. 5p
TDBC05 Semantik och programteori, 5 poäng
TDBC07 Datorgrafik och visualisering, 5 poäng
TDBC08 Numerisk analys för en aktuell tillämpning, 5 poäng
TDBC11 Komputationell intelligens, 5poäng
TDBC12 Kognitionsvetenskap, 5 poäng
TDBC18 Objektorienterad programvaru- utveckling 5poäng
TDBC20 Parallelldatorsystem, 5 poäng
TDBC28 Operativsystem, 5poäng
TDBC41 Översättarteknik, 5 poäng
TDBC64 Datakommunikation och datornät, 5p
TDBC70 Artificiell intelligens, 5 poäng
TDBC79 Finita elementmetoden, 5 poäng
TDBC80 Beräkningsteori, 5 poäng
TDBC86 Databasteknik, 5 poäng
TDBC90 Datalogi för en aktuell tillämpning, 5p
TDBC91 Algoritmanalys, 5 poäng
TDBC19 Optimeringsmetoder m tillämpn., 5p
TDBD03 Datakommunikation, påbyggn.kurs, 5p
TDBD04 Distribuerade system, 5 poäng
TDBD05 Kompilatorteknik, 5 poäng
TDBD06 Människa-dator interaktion, fördjupningskurs, 5p
TDBD07 Nya medier, 5 poäng
TDBD08 Design och analys av algoritmer för parallelldatorsystem, 5 p
TDBD93 Artificiell intelligens II, 5 poäng
TDBD95 Programspecifikation och programkonstruktion, 5 poäng
TFEC02 Realtidssystem, 5 poäng

Matematikämnen
MATB48 Flervariabelanalys, 5 poäng
MATB44 Differentialekvationer, 5 poäng
MATB47 Analysens grunder, 5 poäng
MATC Linjär analys, 5 poäng
MATC11 Reell analys, 5 poäng
MATC48 Komplex analys, 5 poäng
MATC10 Algebra C, 5 poäng
MATC05 Diskret matematik 2
MATC76 Optimering C, 5poäng
MATC03 Grafteori, 5 poäng
MSTB02 Regressionsanalys, 5 poäng
MSTB03 Försöksplanering, 5poäng
MSTB35 Simulering, 5 poäng

Fysikämnen
Elektromagnetism, 5 poäng
Termodynamik, 5 poäng
Vågrörelselära, 5 poäng

Elektronik och datorteknik
TFEB03 Analog elektronik II, 5 poäng
TFEB02 Datorteknik II, 5 poäng
TFEC01 Datorteknik III, 5 poäng
TFEB10 Digitalteknik II, 5 poäng
TFEA14 Produktionsanpassad elektronikkonstruktion, 5 poäng
TFEC02 Realtidssystem, 5 poäng
TFYC23 Signalanalys, 5 poäng
ELEB05 Mätdatorsystem, 5 poäng
ELEB04 Reglerteknik, 5 poäng
TFEB07 Reglerteknik-F, 5 poäng
ELEB03 Telekommunikation, 5 poäng
ELEB02 Datakommunikation I, 10 poäng
ELEC02 Signalbehandlande kretsar, 5poäng
ELEC03 Signalförstärkare, 5 poäng
ELEC04 Lokala nät, 5poäng
ELEC05 Telesystem, 5poäng
ELEC06 Signalteori, 5poäng

Grundläggande ingenjörskurser
MSTC01 Industriell statistik, 5 poäng
ASVC01 Datalingvistik, 5 poäng
Datalingvistik II, 5 poäng
Talsyntes och taligenkänning, 5 poäng
Ekonomi för ingenjörer, 5 poäng
FORA16 Teknik, etik och miljö, 4p
FYSX67 Mät- och instrumenteringsteknik, 3p
TFYC19 Tillämpningar av finita element-met.4p
IRFC02 Kognitiv signalbehandling, 5p
TFYC20 Fysikens numeriska metoder, 5 poäng
Processreglering A, 5p
Kemometri, 5p
MASA01 Kvalitetsteknik I, 5 poäng
MASB04 Kvalitetsteknik och kvalitetsutveckl., 5p
TFEA32 Projektledarutbildning I, 10 poäng
TFEA12 Entreprenörskap för ing., 10 poäng

3.3 Profileringar

Inom ramen för de mål som ska uppfyllas enligt examensbeskrivningen skall den studerande profilera sin utbildning mot olika specialområden. Genom att välja kurser med lämplig inriktning inom det kursutbud som erbjuds i programmet finns möjlighet att profilera sig mot kognitionsvetenskap, parallella beräkningar, programvaruteknik, samt teknisk-vetenskapliga beräkningar.

Bland de valbara kurserna finns för varje profilering ett antal profileringskurser. Dessa kurser räknas upp i följande stycken. Ordningen i vilken dessa kurser kan läsas styrs i viss utsträckning av kursernas förkunskapskrav, och behöver ej sammanfalla med den ordning i vilken de räknas upp.

Alla profileringar är ännu inte färdigutvecklade, varför vissa kurser kan förändras och nya kurser kan tillkomma. I samband med den studerandes val av profilering ges information om aktuellt kursutbud.

Programvaruteknik
TDBC64 Datakommunikation och datornät, 5p
TDBC41 Översättarteknik, 5 poäng
TDBC91 Algoritmanalys, 5 poäng
TDBC18 Objektorienterad programvaru utveckling, 5poäng
TDBC80 Beräkningsteori, 5 poäng
TDBC86 Databasteknik, 5 poäng
TDBC05 Semantik och programteori, 5 poäng
TDBD95 Programspecifikation och programkonstruktion, 5 poäng
TDBD Datalogi för en aktuell tillämpn., 5p

Parallella beräkningar
TDBC64 Datakommunikation och datornät, 5p
TDBD04 Distribuerade system, 5 poäng
TDBB14 Teknisk-vetenskapliga beräkn. 2, 5p
TDBC20 Parallelldatorsystem, 5 poäng
TDBD08 Design och analys av algoritmer för parallelldatorsystem, 5 p
TDBC07 Datorgrafik och visualisering, 5 poäng
TDBD05 Kompilatorteknik, 5 poäng

Kognitionsvetenskap
TDBC07 Datorgrafik och visualisering, 5 poäng
TDBC70 Artificiell intelligens, 5 poäng
TDBD93 Artificiell intelligens II, 5 poäng
TDBC12 Kognitionsvetenskap, 5 poäng
ASVC01 Datalingvistik, 5 poäng
TDBD07 Nya medier, 5 poäng
TDBD06 Människa-dator interaktion, fördjupningskurs, 5p
Datalingvistik II, 5 poäng
Talsyntes och taligenkänning, 5p

Teknisk-vetenskapliga beräkningar
MATB48 Flervariabelanalys, 5 poäng
TDBB14 Teknisk-vetenskapliga beräkn. 2, 5p
TDBC19 Optimeringsmetoder m tillämpn., 5p
TDBC04 Numerisk behandling av differentialekvationer, 5 poäng
TDBC03 Numerisk linjär algebra II, 5 poäng
TDBC08 Numerisk analys för en aktuell tillämpning, 5 poäng
TDBC79 Finita elementmetoden, 5 poäng
TDBC07 Datorgrafik och visualisering, 5 poäng
MSTB35 Simulering, 5 poäng

3.4 Examensarbete

Examensarbetet inom utbildningsprogrammet för teknisk datavetenskap utförs normalt efter programmets fyra första år, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I detta skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och skriftligen redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning. Uppgiften utförs normalt individuellt, men det är också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete.

Arbetet utförs inom det huvudämne man valt för sin examen, med fördel inom den profilering man valt. Det omfattar normalt 20 poäng, men alternativt kan den studerande i stället utföra två arbeten om 10 poäng vardera.

Examensarbetet kan förläggas till industrin om examinator medger detta. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att en tillräcklig ämnesfördjupning uppnås.

Examensarbetesrapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar inom universitet och industri utarbetade rapporter. Rapporten ska innehålla en sammanfattning (abstract) på engelska, samt en engelsk översättning av titeln. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

3.5 Praktik

För erhållande av civilingenjörsexamen krävs 16 veckors praktik.

Praktiken avser att göra den studerande förtrogen med arbetslivet och samspelet mellan individer och grupper av individer på en arbetsplats, samt arbetslivets villkor och organisation. Därför accepteras endast heltidsarbete som utförts på arbetsplatser med minst fem anställda inom näringsliv och samhälle.

Praktikarbeten som inte godkänns är olika typer av "ensamarbete". Militär grundutbildning, arbete inom högskolan och arbete i eget företag godkänns inte heller.

3.6 Utbildningens uppläggning

Utbildningsprogrammet omfattar totalt 180 poäng varav 160 poäng är kurser, och 20 poäng utgörs av examensarbete. Utbildningens första år ger en bred och nödvändig bas för följande år. Man läser grundläggande matematikkurser, lär sig fundamental teori och metodik gällande programkonstruktion och programutveckling, samt förvärvar baskunskaper inom fysikområdet. Under det andra året breddas matematikkunskaperna ytterligare, och kurserna inom området är också mer inriktade mot datavetenskapliga tillämpningar. De datavetenskapliga kurserna ger breddade och fördjupade kunskaper om programspråk och programsystem, och kompletteras av baskurser i digitalteknik och datorteknik. Den femte terminen innehåller såväl fördjupning som praktiska tillämpningar inom programvaruteknikområdet, liksom även mer hårdvarunära inslag.

Under de sista fyra terminerna får studenterna välja bland ett utbud av olika kurser inom såväl datavetenskap som andra ämnen, kompletterat med ett antal allmänna ingenjörskurser. Genom ett individiuellt val av kurser är det möjligt att profilera sin utbildning mot olika specialområden. Inom programmet erbjuds kurser som stöder profileringar mot kognitionsvetenskap, parallella beräkningar, programvaruteknik, samt teknisk-vetenskapliga beräkningar.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning i samband med datorlaborationer. Datorlaborationer och redovisningsuppgifter utgör en viktig del av utbildningen. Dessa är obligatoriska. Vanligen löper två kurser parallellt.

För att hålla den studietakt som är nödvändig för att följa programmet krävs vanligen minst 40 timmars arbetsvecka. Andelen schemalagd undervisning varje vecka är dock vanligen betydligt mindre än 40 timmar. Tiden utöver den schemalagda är avsedd för självstudier och laborationer.

Merparten av kurslitteraturen är på engelska.

3.7 Platsgaranti och urvalsregler

Studerande som följer utbildningsprogrammet är garanterade plats på kurser som är obligatoriska inom programmet.

Under de delar av programmet där de studerande erbjuds att välja bland en grupp av kurser garanteras varje student inom programmet att få läsa ett urval bland dessa kurser som motsvarar heltidsstudier. Däremot kan plats ej garanteras på de kurser som studenten valt i första hand.

Vid antagning till valbara kurser bildar studenterna från programmet en egen kvotgrupp. Om kursen ifråga är en profileringskurs bildar de studenter som valt denna profilering ytterligare en egen kvotgrupp. Inom varje grupp följs universitetets regler för urval med poängförtur.

Vid urval till fria kurser särbehandlas inte sökande som studerar på program i förhållande till övriga studenter.

I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs. För att en student ska vara behörig att antas till en kurs måste dessa förkunskapskrav vara uppfyllda.

En student som ej uppfyller förkunskapskraven kan om särskilda skäl föreligger medges dispens för att antas till kursen ifråga.

4. Prov och betygsättning

Prov sker normalt i slutet av varje kurs, och är muntligt och/eller skriftligt. Det kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos institutionsstyrelse begära att annan lärare utses att sätta betyg.

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, t ex laborationer och inlämningsuppgifter är godkända. Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs sätts betygen i skalan Underkänd, Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4), samt Med beröm godkänd (5). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

5. Examen

Utbildningsprogrammet leder till civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap. De fullständiga reglerna för denna examen finns i motsvarande examensbeskrivning. Ett examensbevis till vilket knytes benämningen Civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering) utfärdas av rektor efter begäran. Med ansökan ska följa personbevis samt intyg från studentkåren om betald kåravgift.

6. Övergång till forskarutbildning

Civilingenjörexamen i teknisk datavetenskap förbereder för forskarutbildning i datavetenskap (Computing Science). Vid avdelningen för teknisk databehandling ges forskarutbildning med inriktningarna datalogi, (Computer Science), numerisk analys, (Numerical Analysis) och parallella beräkningar (Parallel Computing).

Forskarutbildningen avslutas med licenciat- eller doktorsexamen.

7. Övriga föreskrifter (studieuppehåll)

En studerande som önskar göra uppehåll i utbildningen kan ansöka om studieuppehåll. Sådan ansökan ställs till fakultetsnämnden och inlämnas till utbildningsansvarig senast den 15 april inför höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen. Studieuppehåll beviljas normalt inte om inte den studerande uppnått minst 10 poäng på utbildningsprogrammet.

Fakultetsnämnden kan bevilja studieuppehåll för begränsad tid antingen på grund av tvingande skäl (sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar) eller på grund av yrkesverksamhet (inklusive praktik och forskning), eller slutligen på grund av särskilda skäl.

Studerande som beviljats studieuppehåll för begränsad tid garanteras utbildningsplats vid uppehållets utgång. För att få ta sin utbildningsplats i anspråk skall den studerande skriftligen lämna besked om studiernas återupptagande före 15 april om det gäller höstterminen, och före 15 oktober om det gäller vårterminen.

Den som är antagen till ett utbildningsprogram och avbryter studierna utan att studieuppehåll beviljats förlorar sin platsgaranti. Önskar den studerande återuppta studierna vid en senare tidpunkt måste ansökan göras till varje enskild kurs. Alternativt måste en ansökan om att bli antagen till senare del av utbildningsprogram lämnas in.

7. Antagning/anmälan

Ansökan ställs till Verket för högskoleservice (VHS) och inlämnas senast 15 april. Antagning till programmet görs en gång om året.

8. Mer information

Ytterligare information kan fås från programmets koordinator, tel 090/16 61 37, eller från studievägledaren vid avdelningen för teknisk databehandling, tel 090/16 61 28. Gemensamt faxnummer är 090/16 61 26, postadress: Umeå universitet, 901 87 Umeå.