Umu logo Umeň universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen f÷r datavetenskap


Institutionen för datavetenskap

Institutionen bildades i början av 1970-talet genom en avknoppning från matematikinstitutionen. Den fick då institutionsnamnet informationsbehandling. I mitten av 1980-talet delades den i två avdelningar, och sedan 1/7 1994 är dessa avdelningar egna institutioner, nämligen informatik (som hör till samhällsvetenskapliga fakulteten) och datavetenskap (som hör till matematisk-naturvetenskaplig fakultet).

I diagrammet härintill kan vi se hur antalet anställda vid avdelningen växt från ett halvt dussin 1975/76 till över 50 personer i nuläget! (Alla är inte heltidsanställda). Antalet helårsstudenter har också växt från ca 100 läsåret 1985/86, till över 200 detta läsår. I praktiken är det nästan 500 studenter som läser hos oss någon period under ett läsår, eftersom många studenter också läser andra ämnen andra perioder under året.

Under slutet av 70-talet och början av 80-talet gavs våra kurser huvudsakligen inom ramen för dåvarande matematikerlinjen. Intresset för ämnet växte, och en särskild inriktning mot datalogi infördes inom linjen. Detta skedde delvis genom att ett fjärde påbyggnadsår gavs ovanpå den dittills treåriga utbildningen.

Den största expansionen skedde under åren 1985-1988. Under den perioden byggdes den datavetenskapliga linjen upp. Den vidareutvecklas nu till en civilingenjörsutbildning i teknisk datavetenskap, som beskrivs på annan plats.

Även under de senaste åren har vi upplevt ett fortsatt intresse för våra utbildningar och våra kurser. Nya kurser har utvecklats, och nya studenter strömmat till. Vi tror att denna utveckling kommer att fortsätta även under resten av 90-talet. Sedan vi nu fått flytta in i ett nytt hus med nya lokaler finns nu goda fysiska förutsättningar för detta.

Informationsteknologins utveckling

Den moderna informationsteknologin präglas av snabb och delvis oförutsägbar utveckling, stor genomslagskraft och vittgående konsekvenser - såväl när det gäller tekniken som när det gäller dess användning i olika tillämpningar. Ämnet datavetenskap har ett ansvar att genom forskning och utbildning hjälpa till att behärska och utnyttja den framväxande informationsteknologin. Vi måste ständigt ta uti med nya frågeställningar som väcks av ny teknik och ny användning. Kursutbudet måste ständigt ses över och förnyas, och på forskningssidan krävs stor flexibilitet och oräddhet att ta itu med nya områden.

På dessa posters beskriver vi aktuell utbildning och forskning som bedrivs av institutionen för datavetenskap. Ta gärna kontakt med någon av oss om du vill ha utförligare information!

Personal

För att kunna bedriva undervisning och forskning är vi förstås helt beroende av alla våra anställda Det finns flera olika personalkategorier vid vår avdelning.

Vi har tre professorer, som är huvudansvariga för den forskning vi bedriver. Det är Per-Åke Wedin, som är professor i numerisk analys,

Bo Kågström, professor i numerisk analys med inriktning mot parallella beräkningar, samt Patrik Eklund, professor i datalogi.

Huvudansvaret för undervisningen vid avdelningen ligger på våra studierektorer. De heter Lennart Edblom, Stefan Holmgren och Per Lindström. Stefan är också studievägledare.

Undervisningen utförs av flera olika lärarkategorier, närmare bestämt lektorer och adjunkter som i huvusak föreläser, och assistenter och amanuenser som främst är ansvariga för laborationer och handledning. Det är inte ovanligt att duktiga studenter anställs som amanuenser.

En viktig personalkategori är våra forskningsingenjörer, som ser till att all utrustning fungerar som den ska.

Sist men inte minst har vi våra sekreterare, som sköter om mycket av all den administration som måste finnas i ett så pass stort "företag" som vi är.

Datorresurser

Datorer av olika typer används på alla kurser vi ger. På våra inledande kurser används vanligen persondatorer. Vi har tre labsalar med ca 16 PC-datorer vardera.

En annan typ av persondator som vi använder är Apple Macintosh.

På de kurser som kommer lite längre fram i utbildningen används kraftfulla arbetsstationer. Det är större och snabbare datorer som t.ex. har bättre resurser för krävande beräkningar. Vi har också ett lab med maskiner som är speciellt bra på datorgrafik.

Vi har också två olika parallelldatorer (datorer med flera samtidigt arbetande processorer) som används på kurser med inriktning mot parallella datorer.

Alla våra datorer är sammankopplade i ett nätverk. Det innebär t.ex. att en lärare kan sitta på sitt arbetsrum och köra på en arbetsstation i ett lab, eller på en av parallelldatorerna. Vårt lokala nätverk är också anslutet till de internationella nätverken. Dessa använder vi t.ex. för att kommunicera med andra lärare och forskare världen över via datorpost. Man kan också hämta data och program via datornätverken.

Datorlab är ofta ganska tråkiga och sterila, med datorer i långa rader. I våra nya lokaler är emellertid några av labben betydligt trivsammare inredda. Så här ser dom ut. Gör gärna ett besök i dom, och se med egna ögon!